سیاست

سیاست هنر جستجوی مشکل، یافتن آن در همه جا، تشخیص نادرست آن و به کارگیری راه حل های نادرست است.