کسب و کار

The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere.

اوه! هیچ چیز در اینجا

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه شما به دنبال آن هستید را پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک کند.